Avansert søk


3. Kartlegging

Vernerunde gjennomføres etter årshjulet for HMS-arbeidet på skulen. Fylkets sjekkliste for vernerunde blir brukt. Risikovurderinger gjennomføres etter skulens mål-og tiltaksplan og behandling i AMU. Resultata frå kartlegginga blir teke opp i AMU, der tiltak blir prioritert og lagt inn i HMS handlingsplan. Ved påfølgende vernerunde kontrolleres at planlagte tiltak er gjennomført og avvik lukka.

Kartlegging av psykososiale faktorar vil skje på bestilling frå avdelingane og skal handsamast strengt konfidensielt. Avvik av psykososial karakter skal ikkje rapporterast i Riskmanager.

4. Handlingsplan

plan-kalender

I denne delen av HMS-systemet for Sunndal vgs skal vi finne plan for dei tiltaka som skal gjennomførast ut frå dei kartleggingane som er gjennomført, og dei resultatmåla som er sett for Sunndal vgs. Handlingsplaner blir vedteke i AMU.

HANDLINGSPLAN MED BEDRIFTSHELSETENESTA

I samarbeid med bedriftshelsetenesta har skulen utarbeidd handlingsplan for 2016. Den sentrale avtalen Møre og Romsdal fylkeskommune har med Stamina Helse ligg til grunn for handlingsplanen.

IA-AVTALE

Skulen har i desember 2014 underteikna ein samarbeidsavtale med Arbeids- velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter om eit meir inkluerande arbeidsliv. Intensjonsavtalen varigheit 2014 - 2018

Regnskap

Fagdag presentasjon