Avansert søk


Samarbeid med lokalavisen

Det har i lengre tid i Funksjonshemmedes Råd i Rauma Kommune vært snakk om hvordan en kan få mer fokus på Universell Utforming. På hvert møte blir det tatt opp saker som gjelder dette temaet og mange har sett seg lei på at de aldri blir hørt. Jeg hadde en liten brainstorming med meg selv om hvordan vi kunne få ett fokus på temaet, universell utforming, og endte opp med å foreslå at vi kunne samarbeide med lokalavisa om dette.

Les meir

Invitasjon til instruktørkurs

Kompetanseprogrammet om universell utforming for politikarar og tilsette i kommunar og fylker er eit tiltak i Regjeringa sin handlingsplan 2009-2013.  

Les meir

Innovasjonspris for universell utforming

For første gong, i nordisk samanheng, skal det delast ut ein pris i høve nyskapande produkt, tenester og løysingar som er universelt utforma. Fristen for å nominere kandidatar går ut i mai.

Les meir

Elektronisk oversending av plansaker (DIG)

Gjennom å nytte skjema i høgremenyen kan du fylle ut informasjon om plansak, laste opp aktuelle dokument og utføre ei elektronisk oversending til aktuelle statlege, regionale og kommunale mottakarar. Strukturen i skjemaet er lagt opp etter prosessreglane i plan- og bygningslova. Løysninga føreset at du har aktuelle dokument tilgjengeleg for opplasting til skjema.

Illustrasjon:

 

Illustrasjon - DIG

   

Skjemaet har funksjonar som til dømes:

  • Enkel pålogging – du nyttar di eiga e-postadresse.
  • Kladd før sending – etter å ha logga deg på mottar du ei lenke på e-post som du kan nytte for å arbeide vidare med eit skjema som ikkje er ferdig.
  • Tilbod om SOSI konktroll – du kan ved offentleg ettersyn få kontrollert SOSI-data (ei teneste frå kartverket).
  • Valfri fleirutsending - du kan utføre oversending av plansak til mange høyringspartar i ein og same operasjon.
  • Automatisk kvittering – kvitering blir sendt automatisk til e-postadressa du er logga på med, samt til den aktuelle kommunen kor planforslaget er lokalisert.

Kven kan sende plansaker til høyring?

  • Statlege og regionale instansar.
  • Kommunane i Møre og Romsdal.
  • Private forslagstillarar som melder oppstart av planarbeid i Møre og Romsdal

Kontaktpersonar:
Ved spørsmål om utfylling av skjema eller generelle planfaglege spørsmål i samband med oversending av plansaker til høyring, kontakt hovudsaksbehandlar for plansaker v/Anders Smith-Øvland

Ved problem med oversendinga, manglande vedlegg etc. kontakt fylkeskommunens dokumentsenter

Ved feil eller manglar på sjølve skjemaet, kontakt  Sigrunn Myklebust

Ny rettleiar om landskapsanalyse i kommuneplan

Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren har utarbeidd ny rettleiar om landskapsanalyse i kommuneplan.

Les meir

DIG - elektronisk oversending av plandokument

DIG – er eit prosjekt for elektronisk oversending av elektroniske plandokument og digitale plandata, frå kommune til regionale instansar. Prosjektet er tilgjengelig for kommunar, private konsulentar og regionale instansar.

Les meir