Avansert søk


Invitasjon til seminar 1. februar

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer kontaktpersonar for arbeidet med nasjonal handlingsplan for sikra friluftsområder til ei ny samling i forbindelse med utviklingsdelen.

Les meir

Plankonferansen 2011

Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Statens Kartverk arrangerte plankonferanse om plandelen i plan- og bygningslova 9.-10. november i Molde.

Les meir

Ny verdsarvpolitikk

Miljøverndepartementet har starta arbeidet med ein ny verdsarvpolitikk, og inviterer alle til å kome med synspunkt på ein eigen blogg om arbeidet.

Les meir

Nasjonal handlingsplan

Fylkeskommunen har frå Miljøverndepartementet fått oppfordringar om å medverke til ein nasjonal handlingsplan for sikring og tilrettelegging av friluftsområde.

Handlingsplanen krev kartlegging. Framdrifta for fylkeskommunen sin del vil vere slik at vi i løpet av hausten 2011 tek sikte på å gjennomføre eit forprosjekt. Dette vil i meir detaljert grad klargjere elementa i hovudprosjektet organisering, finansiering og gjennomføring.

Offentleg ettersyn av Regional delplan for villrein – Ottadalen

I medhald av plan- og bygningslova §8-3 vert forslag til Regional delplan for villrein – Ottadalen lagt ut til offentleg ettersyn og høyring.

Les meir

Regional delplan for villrein Ottadalen - høyringskonferanse 8. januar

Regional delplan for villrein - Ottadalen er lagt ut på offentleg ettersyn og høyring. Tysdag 8. januar blir det arrangert ein open høyringskonferanse om planen i Lom.

Les meir

Ny utgåve av Kommunestatistikk på nett

Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidde i 2011 for første gong ein statistikkpakke for kvar kommune i fylket. Denne pakken er no blitt oppdatert med dei nyaste tilgjengelege tala. Her finn ein ei tettpakka samling av nøkkelinformasjon og statistikkar til dømes knytt til folketalsutvikling, sysselsetting og næringsliv.

Les meir

Presentasjonar frå klimaplankonferansen

Fylkeskommunen arrangerte i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal regional konferanse om klima- og energiplanlegging i Molde 14. - 15. november. Det er no lagt ut presentasjonar frå konferansen.

Les meir

RISS 2014 – regionar på dagsorden

I år er det regionar som er gjennomgåande tema for RISS, der vi mellom anna ser nærare på kommunereforma. Det er også funne plass til artiklar som ser på kulturinfrastruktur, rekruttering og byutvikling. 

Les meir

Berre bli sett men ikkje bli høyrt?

5. og 6. februar arrangerer Møre og Romsdal fylkeskommune, i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal, ei samling for alle kommunalt tilsette med ansvar for barn og unge i planlegginga.

Les meir