Avansert søk


Møtereferat frå Regionalt planforum 2014

 

Februar (04.02)

Surnadal kommune, forslag til kommuneplanens arealdel

 
Februar (26.02)

Felles arealplan for sjøareal på Nordmøre - planprogram

 
Mars (05.03)

Tomtealternativ for felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal

 
Mars (26.03)

Tingvoll kommune - framlegg kommuneplanenes areadel

Regional delplan for Dovrefjellområdet - orientering om prosess

 
Mai (14.05)

Midsund kommune - planprogram kommuneplanens arealdel

 
Mai (28.05)

Reguleringsplan Veiholmen, Smøla

Smøla kommune - kommuneplanens arealdel

 
September (09.09)

Giske kommune - kommuneplan arealdel - framlegg til planprogram

Reguleringsplan Alnes Nord

 
September (24.09)

Aukra kommune - kommuneplan arealdel

 
November (14.11)

Rindal kommune - områderegulering Rindal sentrum og Igltjønna

Les meir

Møtereferat frå Regionalt planforum 2015

Januar (07.01)

Halsa kommune - planprogram for arealdelen

Juni (17.06)

Gjemnes kommune - planprogram kommuneplan og kulturminneplan

Arbeidet med ny regional planstrategi 

September (02.09)

Kristiansund kommune - Reguleringsplan for Devoldholmen - planprogram

September (30.09)

Skodje kommune – nytt soningssenter – reguleringsprosess

Aukra kommune – kommuneplan arealdel – andre gongs ettersyn

Oktober (28.10)

Aure kommune – kommuneplanens arealdel

Les meir

Møtereferat 2017

11. januar

Molde kommune – reguleringsplan E39 Lønset – Hjelset

25. januar

Ørsta kommune - kommunedelplan ny E39

22. februar

Kristiansund kommune – kommunedelplan sentrum – framlegg
til offentleg ettersyn

Reguleringsplan Sunna – andre gangs høring

26. april

Averøy kommune – reguleringsplan Tøfta Øksenvåg – landbasert oppdrett

11. mai

Ålesund kommune – kommunedelplan E39 Vegsund - Breivika

23. august

Smøla kommune – kommuneplan arealdel – framlegg til offentleg ettersyn

30. august

Gjemnes kommune – kommuneplan arealdel – framlegg til off. ettersyn, kommuneplanens samfunnsdel og kulturminneplan

29. november

Skodje kommune - kommuneplanens arealdel før offentleg ettersyn

Les meir

Referat frå møte i 2016

10. februar

Averøy – forslag til kommuneplanens arealdel

17. februar

Volda kommune – kommuneplanens samfunnsdel

26. mai

Framlegg til revidert fylkesplan

31. august

Interkommunal plan for sjøareala på Nordmøre – høyringsframlegg med KU

28. september

Giske kommune – kommunpelanens arealdel – utkast

Volda kommune kommuneplan arealdel – planprogram

30. november

Averøy kommune – Reguleringsplan Ny Fv 64 Kårvåg – Bruhagen

14. desember 

Halsa kommune – kommuneplanens arealdel tidlige innspill

Les meir

Stor kulturpendling i Møre og Romsdal

Svært mange nyttar kultur- og fritidstilboda i Møre og Romsdal, syner den ferske undersøkinga Kultur- og fritidstilbod for alle – om kulturpendlarar, fritidspendlarar og andre kulturbrukarar i Møre og Romsdal. Undersøkinga kartlegg bruken av ulike kultur- og fritidstilbod blant vaksne, og er utført av forskar Finn Ove Båtevik ved Møreforsking AS på oppdrag frå fylkeskommunen våren 2011.

Les meir

Ny rettleiar for kommunal planstrategi

Ein ny rettleiar for arbeidet med kommunal planstrategi er no utgjeve av Miljøverndepartementet. Rettleiaren utdjuper lovkommentaren til plan- og bygningslova og gjev rettleiing i korleis ein kommunal planstrategi kan utarbeidast etter bestemmingane i § 10-1 i lova.

Les meir

Planprogram Regional delplan for samfunnstryggleik og beredskap

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal har i sak U-151/11 lagt
Planprogram Regional delplan for samfunnstryggleik og beredskap
ut til høyring og offentleg ettersyn, jf. pbl §§ 4-1 og 8-3.

Les meir

Stor interesse for konferansen universell utforming i sentrum

Tysdag 30. november inviterte Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal til konferanse om universell utforming på Rica Seilet Hotel i Molde. Det var stor interesse for konferansen med vel 110 deltakarar.

Les meir