Avansert søk


Eidsdal ferjekai - foto: Møre og Romsdal fylkeskommune, Kai Bedringås

Oppvekst- og levekårsforhold

Oppvekst og levekårsforhold

 

Oppvekst og levekår er viktige premissar for helse og livskvalitet. Med oppvekst- og levekårsforhold meiner ein for eksempel økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold, og utdanningsforhold. Økonomiske forhold kan omfatte del med lavinntekt og inntektsforskjellar.

Arbeid omfattar bl.a. tilknyting til arbeidslivet, sjukefråvær og uføretrygding. Utdanningsforhold omfattar f.eks. del med høgare utdanning og fråfall frå vidaregåande skole. Levekår vert definert i eit samspel mellom individuelle faktorar og ressursar og de muligheiter ein har til å realisere desse på arenaer som skole, arbeid osv.

 

Barnehage: 

- Del tilsette i barnehagar og grunnskule, etter utdanning. Prosent, Møre og Romsdal kommunevis og landet, 2015
Kjelde: Fylkesstatistikk 2016

Skole / Utdanningsmiljø:
- Lærartettleik i grunnskolen 2016-2017
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

- Læringsmiljø - Elevundersøkelsen 2013-2017
Alle skoler med adresse Møre og Romsdal
Kjelde: Skoleporten, Utdanningsdirektoratet

- Gjennomføring i vidaregåande skule
Kjelde:Skoleporten/Utdanningsdirektoratet.

- Del elever fullført i løpet av fem år, 2011-kullet
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017 

- Personar 16 år og over etter utdanningsnivå per kommune 2016
Kjelde: SSB
- Del personar med lang høgare utdanning 1980-2015
Kjelde: Fylkesstatistikk 2016 

Helsestasjon:

- Helsestasjon og skolehelseteneste 2014 og 2015 i Møre og Romsdal, kommunevis
Kjelde: Fylkesstatistikk 2016

- Kartlegging av årsverk i helsestasjon- og skolehelsetenesta 2016 (rapport og kommunevise tabellar)
Kjelde:Helsedirektoratet

 

Arbeid og sjukefråvær:

- Tal føretak, nyetableringar, etableringsgrad og tal føretak per 1000 personar.
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

- Næringsstruktur
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017
 
- Sysselsette personar etter og næring
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

 - Sysselsette innvandrarar 15-74 år
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

- Sysselsette etter næring og kjønn
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

- Tal uføre personar og sjukefråvær per kommune 2016
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

 - Arbeidsplassdekning kommunevis 2015
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

- Pendling
- Pendlingsmatrise (frå kommune - til kommune)
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

- Arbeidsløyse i prosent av arbeidsstyrken.
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

- Legemeldt sjukefråvær etter bustadkommune 2017
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

- Gjennomsnittleg bruttoinntekt 2015 fordelt på kjønn
Fylkesstatistikken 2017

- Låginntekt (levekårsfattigdom)
Fylkesstatistikken 2016

Bustader etter type
- Bustader etter type 2017
Kjelde: SSB

 Tryggheit:

Stabilt lågt omfang av lovbrot.
- Meldte lovbrot per 1000 innb. i Møre og Romsdal
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

Barnevern:
Barn 0-22 år med barnevernstiltak i kommunane i Møre og Romsdal
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

Utdanning
Gjennomføringa i vidaregåande opplæring, 2011-kullet 
- Del elevar fullført og bestått etter normert tid
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017 

Les meir

Test

Test

Les meir

30 nye Enova-millionar til ferjer på Sunnmøre

Møre og Romsdal fylkeskommune fortsett elektrifiseringa av ferjetrafikken. No står ferjesamband i Indre Sunnmøre for tur. Enova bidreg med inntil 30 millionar kroner.

Les meir