Avansert søk


Medium og kommunikasjon vert studieførebuande

Frå hausten 2016 vert medium og kommunikasjon eit studieførebuande utdanningsprogram. Elevar som byrja på medium og kommunikasjon hausten 2015 eller tidlegare, følgjer gammal ordning. Fotograffaget, mediegrafikerfaget og mediedesign vil bli tilbudt i eit eige løp for medieproduksjon i utdanningsprogram for design og handverk.

Les meir

Rådgiving og oppfølging

Her finn du informasjon om spesialundervisning, tilrettelagt opplæring, karriererettleiing for elevar og vaksne, rådgivingstenesta i skolen og ulike oppfølgingstenester.

Office365

Skuleeigar hadde i skuleåret 15/16 uttesting av Office 365 og Google Apps for education. Fleire skular var involvert i testinga, som vart ein suksess. Skulane rapporterer at bruken har gitt gode resultat i kommunikasjon mellom lærarar og elevar, og at det fremjar læring og gir tilpassa opplæring.

web-o365

Plan for rusarbeid i vidaregåande opplæring

 

Rusplana

Rusplana

Saman med sju pilotskolar har Utdanningsavdelinga og Kompetansesenteret rus-Midt-Norge utarbeidd ei plan for rusarbeid for alle vidaregåande skolar i fylket.

Plana er delt inn i tre innsatsområde: førebygging, tidleg innsats og gode rutinar som skal føljast ved bekymring og mistanke om rusbruk. Hovudmålet med plana er å skape eit trygt og inkluderandes miljø gjennom tiltak der alle elevane/lærlingane blir sett og teke vare på, samt å hjelpe og støtte risiko-elevar/lærlingar til å komme seg ut av ein vanskeleg situasjon, og på den måten bidra til at dei lettare kan gjennomføre utdanninga si.

Erfaringskonferanse om rusplanarbeidet 10.2.2016 i Ålesund:

Presentasjonar:

Smart læring

Her finn du nokre linkar til program og verktøy som lærarar og elevar kan ha god nytte av i læringa av fag.

Spørreundersøkelse om introduksjon sendes ut fredag 30. januar.

I morgen sender vi ut en spørreundersøkelse om introduksjon på ny arbeidsplass for alle ansatte i tannhelsetjenesten.

Les meir

Trygg, ønsket og ivaretatt

Det å føle seg velkommen på arbeidsplassen har stor betydning for nye arbeidstakere. Det å få en god introduksjon til en ny arbeidsplass er viktig for å trives, og for å for å gjøre en god jobb. Opplevelsen av trygghet, å være ønsket og ivaretatt er gjennomgående temaer som kommer fram i en fersk spørreundersøkelse.

Les meir