Rike arkeologiske funn langs Nordøyvegen

Flintøkser, pilespisser, fiskekrok i bein, gravrøyser, stolpehull etter hus, kokegroper og ard-spor er blant de mange rike arkeologiske funn som er gjort i traseen til Nordøyvegen. 

En nydelig liten fiskekrok i bein ble funnet ved gamle Flem skule på Skuløy/Flemsøy.

NB:  Se flere bilder lenger nede i artikkelen

Arkeologene ved kulturvernavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune har siden 17. juli 2010 drevet med arkeologiske registreringer ute på øyene i Haram og Sandøy kommune. Registreringene foregår langs traseen til den kommende fv 659 Nordøyvegen, som skal gi fastlandsforbindelse fra Skjelten til øyene Lepsøy, Haramsøy, Skuløy/Flemsøy og Fjørtoft i Haram kommune, og Harøy i Sandøy kommune.

Mange kulturminner

I forbindelse med de arkeologiske registreringene har det framkommet mange kulturminner som ikke var kjent fra før. Det har hittil blitt registrert 20 steinalderlokaliteter, tre hellere, tre gravfelt, og fem områder med spor av bosetning eller gårdsdrift fra bronsealder og/eller jernalder. I tillegg har det framkommet en del arkeologiske gjenstander som har blitt funnet og oppbevart privat, deriblant tre økser i flint og bergart. Gjenstandene har blitt fotografert, og funnstedet avmerket på kart, før de har blitt levert tilbake til finnerne igjen.

Funn

Av funn fra de nye steinalderlokalitetene kan nevnes en nydelig liten fiskekrok i bein. Dette funnet ble gjort ved prøvestikking ved gamle Flem skule på Skuløy/Flemsøy. For noen dager siden ble det også funnet bruddstykker av en nydelig pilespiss i skifer like i nærheten. Funnene fra steinalderlokalitetene består ellers hovedsakelig av flintavslag, det vil si restavfall fra produksjon av redskaper i flint. Flere av steinalderlokalitetene har spor av kulturlag, som er et lag av organisk materiale som viser at mennesker har oppholdt seg der i lengre tid. Fra kulturlagene har det blitt tatt ut kullprøver, disse kan gi lokalitetene en mer nøyaktig datering innenfor steinalderen, som varte fra ca 10000-1800 f. Kr.

Hellere

De tre nye hellerne som har blitt registrert, ligger alle i forbindelse med flyttblokker: svære steiner som har blitt flyttet med isbreen, og som har blitt liggende igjen da isen smeltet etter siste istid for ca 11 000 år siden. En av hellerne ligger på Hestøya, de to andre ligger på Haramsøya. Under og inntil hellerne er det naturlige rom hvor mennesker har oppholdt seg for å søke ly fra vær og vind. I hellerne har det blitt funnet kull og flint.

Gravrøyser

Gravrøyser som trolig stammer fra jernalderen (500 f. Kr-1030 e. Kr), har blitt funnet på tre steder. På Ulla på Haramsøya ble det blant annet funnet 3-4 gravrøyser da området ble undersøkt ved maskinell flateavdekking.

Bosetningsspor

Både på Skjelten på fastlandssida, Austnes og Ulla på Haramsøya og Myklebust på Harøya har arkeologene funnet bosetningsspor som trolig kan dateres til bronsealder (1800-500 f. Kr) og/eller jernalder (500 f. Kr-1030 e. Kr). Det har blitt funnet stolpehull, som er rester etter huskonstruksjoner, og kokegroper, som ble brukt til å lage mat i. I tillegg har det blitt funnet ardspor, det vil si forhistoriske spor etter den første plogen som kalles ard.

Registrering

De arkeologiske registreringene utføres på oppdrag fra Statens Vegvesen, som er tiltakshaver. Underveis er det tett dialog mellom Statens Vegvesen og arkeologene fra Møre og Romsdal fylkeskommune angående utformingen av planen, og funnene vil neppe sette noen stopper for prosjektet. Prosjektleder hos Statens Vegvesen er Rolf Arne Hamre, mens prosjektleder hos Møre og Romsdal fylkeskommune er Marte Mokkelbost. Styreleder for Nordøyvegen AS er Bjørn Sandnes, som også er ordfører i Haram kommune. De arkeologiske registreringene vil fortsette til begynnelsen av desember, om værforholdene tillater det.

Fiskekrok i bein. En nydelig liten fiskekrok i bein ble funnet ved gamle Flem skule på Skuløy/Flemsøy. Festet øverst på kroken og selve spissen er brukket av. Kroken måler i underkant av 2 cm. Foto Marte Mokkelbost.

Bilde 1: Fiskekrok i bein. En nydelig liten fiskekrok i bein ble funnet ved gamle Flem skule på Skuløy/Flemsøy. Festet øverst på kroken og selve spissen er brukket av. Kroken måler i underkant av 2 cm. Foto Marte Mokkelbost.

Pilespiss i skifer. Fragmenter av en liten pilespiss i skifer ble funnet like ved Flem skule på Skuløy/Flemsøy. Når fragmentene settes sammen, måler spissen ca 3 cm. Foto Marte Mokkelbost.

Bilde 2: Pilespiss i skifer. Fragmenter av en liten pilespiss i skifer ble funnet like ved Flem skule på Skuløy/Flemsøy. Når fragmentene settes sammen, måler spissen ca 3 cm. Foto Marte Mokkelbost.

Heller på Hestøya. Arkeologene Aaron Johnston (t.v) og Khalil Olsen Holmen (t.h) graver prøvestikk i helleren på Hestøya. Foto Marte Mokkelbost

Bilde 3: Heller på Hestøya. Arkeologene Aaron Johnston (t.v) og Khalil Olsen Holmen (t.h) graver prøvestikk i helleren på Hestøya. Foto Marte Mokkelbost

Gravrøys på Ulla. Gravrøysa var helt dekket av jord, og var ikke synlig på overflaten. Den ble funnet ved hjelp av maskinell flateavdekking (sjakting). Foto Toril Bergsvik Johnston.

Bilde 4: Gravrøys på Ulla. Gravrøysa var helt dekket av jord, og var ikke synlig på overflaten. Den ble funnet ved hjelp av maskinell flateavdekking (sjakting). Foto Toril Bergsvik Johnston.

Stolpehull og kokegroper på Ulla. Disse vises som mørke nedskjæringer i den lyse skjellsanda i undergrunnen. Stolpehullene er rester etter takbærende stolper i en bygning. Stolpehullene er foret med steiner, såkalt steinskoning, for at stolpene skulle stå støtt. Foto Toril Bergsvik Johnston.

Bilde 5: Stolpehull og kokegroper på Ulla. Disse vises som mørke nedskjæringer i den lyse skjellsanda i undergrunnen. Stolpehullene er rester etter takbærende stolper i en bygning. Stolpehullene er foret med steiner, såkalt steinskoning, for at stolpene skulle stå støtt. Foto Toril Bergsvik Johnston.

Ardspor på Myklebust. På Myklebust på Harøya ble det funnet spor etter gamle jorder som har blitt pløyd med ard. Ardsporene vises som mørke linjer på kryss og tvers i den lysere undergrunnen. Midt på bildet ligger en tommestokk som viser målestokken, og en graveskje som peker mot nord. Foto Arild Skjæveland Vivås.

Bilde 6: Ardspor på Myklebust. På Myklebust på Harøya ble det funnet spor etter gamle jorder som har blitt pløyd med ard. Ardsporene vises som mørke linjer på kryss og tvers i den lysere undergrunnen. Midt på bildet ligger en tommestokk som viser målestokken, og en graveskje som peker mot nord. Foto Arild Skjæveland Vivås.

Kontaktperson:
 Marte Mokkelbost, prosjektleder/arkeolog
 Kulturavdelinga, Møre og Romsdal fylkeskommune
 marte.mokkelbost@mrfylke.no 
 Tlf. 97520256