Kontaktpersonar

Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post
Robert Løvik Robert Løvik
seksjonsleiar
71 28 01 59 /
Mob. 993 33 483
Send e-post

Fylkesutvalet i møte

Det er møte i fylkesutvalet måndag 21. februar. Møtet blir halde på møterom 700, Fylkeshuset i Molde og tek til kl. 12.00. Sjå alle sakene her.

Det er møte i fylkesutvalet måndag 21. februar kl. 12.

Saker til behandling:

U-0/11 A - Møteinnkalling Fylkesutvalet 21.02.11 - fullversjon

U-15/11 A - Forsøk med papirlause møte i Miljøutvalet

Innstillinga vart samrøystes vedteke

U-16/11 A - Rapportering Fylkesplan - gjennomgåande perspektiv og flaggsaker 2010

Saka vart samrøystes teke til vitande.

U-17/11 A - Oppstartmelding Regional planstrategi 2012 - 2016

Innstillinga vart samrøystes vedteke.

U-18/11 A - Sykkylven kommune - kommuneplanens arealdel - fråsegn ved offentleg ettersyn

Fylkesutvalet tek saka til orientering.

U-19/11 A - Orientering om asfaltkontrakter i Møre og Romsdal

Fylkesutvalet tek orienteringa til vitande.

U-20/11 A - Forslag om endring av vegtrafikkloven § 40 a annet ledd og forslag til ny forskrift om krav til særlege sikringstiltak ved skoleskyss i buss

Saka vart samrøystes vedteke med eit tileggsforslag fremma av Svein Atle Roseth.

U-21/11 A - Rapportering handlingsplan kompetanse 2010

Fylkesutvalet tek samrøystes saka til vitande.

U-22/11 A - Handlingsplanar for satsingsområdet kompetanse i fylkesplanen 2011

Fylkesutvalet tek samrøystes saka til vitande.

U-23/11 A - Evaluering av Innovasjon Norge - høyring

Innstillinga vart samrøystes vedteke.

U-24/11 A - Handlingsprogram Verdiskaping - Handlingsplan 2011

Saka vart samrøystes vedteke med eit tileggsforslag frå Kristin Sørheim.

U-25/11 A - Høringsuttale om lov om elsertifikater

U-26/11 A - Havvind - uttale til utgreiingsområde

U-27/11 A - Forvaltningsplan for rovvilt i region 6. Høyring

U-28/11 A - Tildeling i førehandsdefinerte område - TFO 2010

U-29/11 A - Verma kraftverk - sluttbehandling av konsesjonssøknad

U-30/11 A - Rapportering handlingsplan kultur 2010

U-31/11 A - Handlingsplan kultur 2011

U-32/11 A - Fråsegn ny idrettsmelding

U-33/11 A - Evaluering av knutepunkta Olavsfestdagane i Trondheim og Molde Internasjonale Jazz Festival - høyring