Kontaktpersonar

Ottar Brage Guttelvik Ottar Brage Guttelvik
Fylkesrådmann
71 28 01 63 /
Mob. 901 08 512
Send e-post
Robert Løvik Robert Løvik
seksjonsleiar
71 28 01 59 /
Mob. 993 33 483
Send e-post

Fylkesutvalet drøftar ferjefri E-39 og investeringsprogram fylkesvegar

Fylkesutvalet kjem saman til møte måndag 28. mars. Sakene er m.a. knytt til prosjektet MøreAlliansen, ferjefri E-39, investeringsprogram fylkesvegar, naudhamner samt rekneskap og årsmelding for Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Fylkesutvalet skal handsame saker knytt til m.a. ferjefri E-39, investeringsprogram fylkesvegar og prosjektet MøreAlliansen.

Fylkesutvalsmøtet blir halde på møterom 700, fylkeshuset i Molde og tek til kl. 08.30.

Etter handsaminga av sakene vil det bli ei orientering om eit eventuelt sal av aksjane i Fjord 1 Nordvestlandske AS. Møtet blir då lukka, jf. komml. § 31 nr 3 og offl. § 23.

Saker til handsaming:

U-35/11 A - Program for fylkestinget i Geiranger 11. - 13. april 2011

U-36/11 A - Oppnemning av eksterne styremedlemer til høgskolestyrer

U-37/11 A - Høyring prosjektet MøreAlliansen

U-38/11 A - Statleg sikring av friluftsområde – prioritering av søknader for 2011

 

U-39/11 A - Høyring - Førehandsvurdering av nødhamnlokalitetar i Møre og Romsdal

 

U-40/11 A - Nesset kommune - kommuneplan 2010 - 2020 - fråsegn ved offentlig ettersyn (andre gong)

 

U-41/11 A - Uttale - konsekvensutgreiing for Nordland VI og VII samt Troms II

 

U-42/11 A - Fylkeskommunalt eigarskap i Innovasjon Norge

 

U-43/11 A - NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring - høyringssvar

 

U-44/11 A - REGIONAL GASSINFRASTRUKTUR - TANKANLEGG FOR LNG I MOLDE

 

U-45/11 A - Høyring - forslag til ny forskrift om krav til teknisk standard for flytande anlegg som blir nytta til akvakultur (NYTEK forskrifta)

 

U-46/11 A - K905 Romsdal vgs, K906 Ørsta vgs, K907 Gjermundnes vgs, K908 Ørskog vgs - byggjerekneskap

 

U-47/11 A - Høyring - kriterier for regionale filmsenter

 

U-48/11 A - Forslag til uttale til Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet

 

U-49/11 A - Fråsegn - Nasjonale føringar for fylkesvegnettet

 

U-50/11 A - Høyringsuttale - forslag til endring av forskrift til opplæringslova §10-2 andre ledd, rett til full skyssgodtgjering i vidaregåande opplæring

 

U-51/11 Tilsetjing av administrasjonssjef i Møre og Romsdalfylkeskommune (møtet lukka jf. offl. § 25)

U-52/11 A - Endra reglar om bedriftshelsetenesta frå 01.01.10 - overføring av midlar mellom rammer

 

U-53/11 A - Førespurnad om innløysing av Møre og Romsdal fylkeskommune sin aksjepost i NMK eiendom A/S

 

U-54/11 A - Prinsipp for delegering av mynde i Møre og Romsdal fylkeskommune

 

U-55/11 A - Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding Møre og Romsdal fylkeskommune 2010

 sjå også:

U-56/11 A - Regional plan for Ottadalen villreinområde - vedtak av planprogram

 

U-57/11 A - Kinastrategi - vurdering av internasjonalt engasjement i samarbeid med Vestlandsrådet

 

U-58/11 A - Rapportering internasjonalt arbeid 2010til fylkesting og fylkesutval våren 2011

 

U-59/11 A - Oppnemning av styremedlemer til region-/landsdelsinstitusjonar og knutepunktinstitusjonar

 

U-60/11 A - Borgund vgs - Tilleggsareal BT4 - Forprosjekt

 

U-61/11 A - Ferjefri E39 i Møre og Romsdal

 

U-62/11 A - Investeringsprogram fylkesvegar 2012 – 2021

 

U-63/11 A - Reglement og sekretariat for Plannemnda for samferdselsutbygging og Trafikktryggingsutvalet

 

U-64/11 A - Refunderte utlegg fra Imarfinans AS - bruk av midlene

 

U-65/11 A - Rapportering handlingsplan verdiskaping i 2010

Sjå også:

 Årsrekneskap og Årsrapport for Møre og Romsdal fylkeskommune 2010