Kontaktpersonar

Endre Volden Endre Volden
Avdelingsleder Kunstfag
71 28 16 70 /
Mob. 971 20 714
Send e-post

Drama

Informasjon drama Vg1, Vg2 og Vg3.

Dram

VG 1 DRAMA

23 t fellesfag:

 • 5 t engelsk
 • 5 t matematikk
 • 5 t naturfag
 • 4 t andre fremmedspråk
 • 4 t norsk

12 t Programfag:

 • 5 t Teaterensemble - Programfaget teaterensemble skal gi grunnlag for å virkeliggjøre samarbeid, kommunikasjon, teambygging og kreativ utfoldelse. Programfaget skal bidra til å utvikle ferdigheter i ekspressiv bruk av kropp og stemme, evne til samspill og bevissthet om forholdet mellom handling og refleksjon. Programfaget skal også bidra til å utvikle studioetiske holdninger knyttet til ensemblearbeid. Opplæringen skal utvikle felles begrepsforståelse og grunnleggende kunnskaper om bruk av sceniske virkemidler.
 • 2 t Bevegelse - I dans og teater er fysiske ferdigheter og kroppsbevissthet sentrale elementer. Programfaget skal gi bevissthet og kunnskap om egen kropp, styrke egne bevegelsesmuligheter og inspirere til aktivitet, selvstendighet og utfoldelse. Det skal bidra til å utvikle fysisk og mental kapasitet og motivere til å tøye egne grenser for mestring. 
 • 5 t felles programfag: Musikk, dans, drama, 2 t. dans, 2 t. drama og 1 time kor/stemmebruk - Faget musikk, dans og drama skal utvikle evnen til å sanse, oppleve, lære og skape og det skal synliggjøre kunstartens egenart og bidra til at den enkelte  kan oppdage og reflektere over fellestrekkene ved dem. Faget skal utvikle estetisk kompetanse hos elevene.  

 

VG 2 DRAMA

18 t fellesfag:

 • 4 t norsk
 • 3 t samfunnsfag
 • 3 t matematikk
 • 4 t fremmedspråk
 • 2 t geografi

17 t Programfag:

 • 2 t Teater og bevegelse 1: Fysisk grunnlagstrening, skapende arbeid - I teater- og skuespillerkunst er det klare sammenhenger mellom helse og skapende evne. Riktig trening og fysisk aktivitet bidrar til god helse og bedre selvfølelse, konsentrasjon og evne til kreativ utfoldelse. Programfaget skal fremme forståelse av bevegelse som sentralt virkemiddel og selvstendig uttrykk i teatersammenheng og gi den enkelte erfaring med å utforske, formidle og tolke ulike sceniske ideer og uttrykk. Samtidig skal den enkelte få mulighet til å styrke grunnleggende fysisk kroppsbeherskelse og utvikle forståelse av egen bevegelse. 
 • 5 t Teaterproduksjon 1: Skuespillerutvikling, Sjanger og spillestil - Programfaget skal gi kunnskap om og erfaring med individuell skuespillerutvikling, ensemblearbeid og formidling, og gi grunnlag for å kunne utvikle et personlig uttrykk. Den enkelte skal få innsikt og trening i å være medskaper i kreative prosesser og utøver i ulike teaterproduksjoner. Programfaget skal bidra til å utvikle etiske holdninger som en forutsetning for ensemblearbeid. Opplæringen i teaterproduksjon skal bygge på en praktisk tilnærming, og ivareta både en skapende, utøvende og reflekterende dimensjon.
 • 5 t Teater i perspektiv 1: Teaterhistorie, teaterteori og analyse, teaterkompaniet - Teater i perspektiv skal bidra til utvikling av den enkeltes teaterfaglige forståelse. Programfaget skal sette teaterformer inn i et historisk og flerkulturelt perspektiv og en sosial kontekst. Programfaget skal gi innføring i teaterteori og bidra til å utvikle kompetanse i teateranalyse. Det skal også bidra til å utvikle faglig forståelse som grunnlag for estetisk opplevelse, refleksjon og formidling.
 • 5 t Teaterproduksjon fordypning 1: Dramatisk tekst, dramatisk form - Teaterproduksjon fordypning skal synliggjøre ulike måter å produsere, formgi og uttrykke seg på i teatersammenheng. Programfaget teaterproduksjon fordypning skal gjennom praktisk erfaring og refleksjon utvikle kunnskap om sentrale områder innen teaterproduksjon. Programfaget skal gi innføring i to grunnleggende tilnærmingsformer til produksjon: fra tekst til forestilling og fra idé til forestilling. Det skal bidra til å utvikle den enkeltes ferdigheter i å utarbeide analyser, konsepter og produksjonsplaner, og til å presentere dem i et relevant fagspråk. Opplæringen skal bidra til forståelse av sammenhenger mellom alle deler i et produksjonsarbeid, fra konseptutvikling til gjennomført og evaluert forestilling.

 

VG 3 DRAMA

13 t fellesfag:

 • 6 t norsk
 • 4 t historie
 • 3 t religion og etikk

22 t Programfag:

 •  5 t Drama og samfunn: Dramapedagogisk forståelse, fortellerkunst, dramapedagogisk praksis - Programfaget drama og samfunn skal synliggjøre hvordan kunst og kultur kan være læringsveier for barn og unge, og samtidig gi den enkelte mulighet til å se egen læring og virke i et større samfunnsperspektiv. Det skal også bidra til utvikling av den enkeltes evne til observasjon, formidling, samhandling og ledelse.
 • 5 t Teaterproduksjon fordypning 2: Produksjonskonsept, utforsking av form - Teaterproduksjon fordypning skal synliggjøre ulike måter å produsere, formgi og uttrykke seg på i teatersammenheng. Programfaget teaterproduksjon fordypning skal gjennom praktisk erfaring og refleksjon utvikle kunnskap om sentrale områder innen teaterproduksjon. Programfaget skal gi innføring i to grunnleggende tilnærmingsformer til produksjon: fra tekst til forestilling og fra idé til forestilling. Det skal bidra til å utvikle den enkeltes ferdigheter i å utarbeide analyser, konsepter og produksjonsplaner, og til å presentere dem i et relevant fagspråk. Opplæringen skal bidra til forståelse av sammenhenger mellom alle deler i et produksjonsarbeid, fra konseptutvikling til gjennomført og evaluert forestilling.