Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Regional delplan tannhelse til høyring og offentleg ettersyn

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok 27.5.13, sak U-68/13, med heimel i plan- og bygningslova §§ 5-2 og 8-3 å leggje framlegg til Regional delplan tannhelse til høyring. Høyringsfristen er 26. august 2013. Etter høyringsperioden skal planen leggast fram for vedtak i fylkestinget i oktober 2013.

Les meir

Regional delplan for folkehelse til høyring og offentleg ettersyn

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok den 26.08.13, sak U-103/13, med heimel i plan- og bygningslova §§5-2 og 8-3 å leggje framlegg til Regional delplan for folkehelse til høyring. Høyringsfristen er 7. oktober 2013. Etter høyringsperioden skal planen leggast fram for vedtak i fylkestinget i desember.

Les meir

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse er ei av dei prioriterte planoppgåvene i Regional planstrategi 2012 - 2016. Regional delplan for tannhelse vart vedteken av fylkestinget i sak T-59/13.

Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion

Vassdirektivet er eit rammedirektiv som EU gjorde gjeldande 22. desember 2000. Vassdirektivet vart gjort til ein del av EØS-avtalen i 2007 og legg rammer for all vassressursforvaltning i EØS-området. For å følgje opp direktivet vedtok Noreg i 2007  «Forskrift om rammer for vannforvaltningen» (Vassforskrifta) som er heimla i forureiningslova, plan- og bygningslova og vassressurslova. Denne forskrifta gjev føringar for korleis Noreg skal gjennomføre arbeidet med heilskapleg vassforvaltning.

Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion er ei av dei prioriterte planoppgåvene i Regional planstrategi 2012 -2016.

Regional plan for vassforvaltning i Møre og Romsdal vassregion med tilhøyrande tiltaksprogram og handlingsprogram 2016 vart vedtatt i fylkestinget 8 desember, sak T-82/15. Forvaltningsplana er deretter godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juni 2016.