Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Innledning skjema kommuneplan

Fyll inn di personlege kommunale e-postadresse.

Etter å ha logga deg på vil du ta i mot ei e-postlenke som kan nyttast til å halde fram med utfylling av skjemaet ved ei seinare anledning.

Vi gjer merksam på at innhald i strid med personopplysningslova og tilhøyrande forskrift, vil kunne bli skjerme frå allmenta ved mottakars journalføring.

Plan- og bygningslova >>

Lovkommentar >>

Les meir

Høyring av planprogram for Regional delplan for klima og energi

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok på møte 25. februar 2013 sak U 18/13 å legge planprogrammet for Regional delplan for klima og energi ut til høyring og offentleg ettersyn.

Les meir

Kultur og næring

Kulturmomsutvalet gir betre utteljing til kultur- og idrettssektoren i Møre og Romsdal enn det statlege kulturløftet, som gir relativt lite til vårt fylke.

Les meir

Fylkesplanseminar 2008

Sosiolog Andreas Hompland var ein av dei som kom med innspel på fylkesplanseminaret i slutten av april. Han brukte både Vassendgutane og Side Brok som døme på trekkplaster for å få fleire til å slå seg ned i fylket. 

Les meir

Arbeidsliv og kompetanse

For å fremme regional utvikling er det viktig å ha fokus på sysselsetting og busetting.

Les meir

Kommuneøkonomi og KOSTRA

Å sikre vekst i folketalet og vere ein pådrivar for næringsutvikling bør vere sentrale oppgåver for fylket dei komande åra.

Les meir

Transporttilbodet

Forbetring av kollektivtransporttilbodet, tilrettelegging for trivsel og bulyst og styrke ungdomen sin kunnskap om arbeidsmarknaden i Møre og Romsdal, bør vere sentrale oppgåver i komande fylkesplanperiode.

Les meir