Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Tredje største eksportfylke

Møre og Romsdal er igjen landets tredje største eksportfylke, med 8 % av den samla eksporten frå landet til ein verdi av om lag 29 milliardar kroner. 

Les meir

Nær 20 % arbeider i kommunal sektor

Om lag kvar femte yrkesaktive i Møre og Romsdal er sysselsett i kommunal sektor, noko som er litt høgre enn landsgjennomsnittet. I kommunane Gjemnes, Midsund, Ørskog, Skodje, Vestnes, Halsa, Tingvoll og Aure utgjer kommunal sektor over 30 % av sysselsettinga, medan tilsvarande tal for Ulstein, Ålesund og Molde er under 15 %.
 

Les meir

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal

Statistisk sentralbyrå har på oppdrag frå Sparebanken Møre laga ei analyse av utsiktene for den økonomiske utviklinga i Møre og Romsdal fram til 2010.

Les meir

Framleis store utfordringar innan likestilling

17 av kommunane i Møre og Romsdal er blant landets minst likestilte kommunar, medan tre er blant dei mest likestilte i 2010.

Les meir

Stor kulturpendling i Møre og Romsdal

Svært mange nyttar kultur- og fritidstilboda i Møre og Romsdal. Dei lokale tilboda er vikitgast, men nærare 40 pst. kultur- og fritidspendlar ut av eigen kommune minst ein gong i månaden. Kvinner og høgt utdanna nyttar i større grad enn andre desse tilboda.

Les meir

Sterk vekst i nyetableringar

Talet på nyetableringar i Møre og Romsdal har auka med 12,4 prosent siste året, og plasserer fylket på ein sterk fjerdeplass i den fylkesviseoversikta for 2010.

Les meir

Vekst i talet på bedrifter i fylket

Møre og Romsdal har eit lønnsamt næringsliv. Berre Rogaland og Sogn og Fjordane har ein større del lønnsame føretak uansett bransje i 2009. Hordaland er landets 4. mest lønnsame næringslivsfylke. Slik sett utmerkar Vestlandet seg positivt.

Les meir

Regionale utviklingstrekk Møre og Romsdal

Regionale utviklingstrekk Møre og Romsdal er grunnlagsdokumentet til Regional planstrategi 2012 – 2016.

Les meir

Oppvekst- og levekårsforhold

Oppvekst og levekårsforhold

 

Oppvekst og levekår er viktige premissar for helse og livskvalitet. Med oppvekst- og levekårsforhold meiner ein for eksempel økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold, og utdanningsforhold. Økonomiske forhold kan omfatte del med lavinntekt og inntektsforskjellar.

Arbeid omfattar bl.a. tilknyting til arbeidslivet, sjukefråvær og uføretrygding. Utdanningsforhold omfattar f.eks. del med høgare utdanning og fråfall frå vidaregåande skole. Levekår vert definert i eit samspel mellom individuelle faktorar og ressursar og de muligheiter ein har til å realisere desse på arenaer som skole, arbeid osv.

 

Barnehage: 

- Del tilsette i barnehagar og grunnskule, etter utdanning. Prosent, Møre og Romsdal kommunevis og landet, 2015
Kjelde: Fylkesstatistikk 2016

Skole / Utdanningsmiljø:
- Lærartettleik i grunnskolen 2016-2017
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

- Læringsmiljø - Elevundersøkelsen 2013-2017
Alle skoler med adresse Møre og Romsdal
Kjelde: Skoleporten, Utdanningsdirektoratet

- Gjennomføring i vidaregåande skule
Kjelde:Skoleporten/Utdanningsdirektoratet.

- Del elever fullført i løpet av fem år, 2011-kullet
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017 

- Personar 16 år og over etter utdanningsnivå per kommune 2016
Kjelde: SSB
- Del personar med lang høgare utdanning 1980-2015
Kjelde: Fylkesstatistikk 2016 

Helsestasjon:

- Helsestasjon og skolehelseteneste 2014 og 2015 i Møre og Romsdal, kommunevis
Kjelde: Fylkesstatistikk 2016

- Kartlegging av årsverk i helsestasjon- og skolehelsetenesta 2016 (rapport og kommunevise tabellar)
Kjelde:Helsedirektoratet

 

Arbeid og sjukefråvær:

- Tal føretak, nyetableringar, etableringsgrad og tal føretak per 1000 personar.
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

- Næringsstruktur
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017
 
- Sysselsette personar etter og næring
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

 - Sysselsette innvandrarar 15-74 år
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

- Sysselsette etter næring og kjønn
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

- Tal uføre personar og sjukefråvær per kommune 2016
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

 - Arbeidsplassdekning kommunevis 2015
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

- Pendling
- Pendlingsmatrise (frå kommune - til kommune)
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

- Arbeidsløyse i prosent av arbeidsstyrken.
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

- Legemeldt sjukefråvær etter bustadkommune 2017
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

- Gjennomsnittleg bruttoinntekt 2015 fordelt på kjønn
Fylkesstatistikken 2017

- Låginntekt (levekårsfattigdom)
Fylkesstatistikken 2016

Bustader etter type
- Bustader etter type 2017
Kjelde: SSB

 Tryggheit:

Stabilt lågt omfang av lovbrot.
- Meldte lovbrot per 1000 innb. i Møre og Romsdal
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

Barnevern:
Barn 0-22 år med barnevernstiltak i kommunane i Møre og Romsdal
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

Utdanning
Gjennomføringa i vidaregåande opplæring, 2011-kullet 
- Del elevar fullført og bestått etter normert tid
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017 

Les meir

Befolkningssamansetting

Befolkningssamansetting

 

 

Med befolkningssamansetting meiner ein grunnlagsdata om befolkninga som kan omfatte tal innbyggarar, alders- og kjønnsfordeling, sivilstatus, etnisitet, flyttemønster osv. Denne type informasjon er viktig i vurderinga av den andre informasjonen, men kan også vere vesentleg i seg sjølv som del av utfordringsbildet for folkehelsa i kommunen/fylket. Ikkje minst vil utviklinga i befolkningssamansettinga kunne påverke strategiske vegval, som inkluderer folkehelse.

Befolkningssamansetting

- Folketal fordelt på aldersgrupper 1. januar 2017
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017 
- Folketalsutvikling i kommunane 1997-2017
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017
- Folketal 1. januar 2017 og endringar i året før
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017
- Fødde og fødselsoverskot 2016, kommunevis
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017
- Barn og unges relative del av befolkninga, etter kommune i 2017Kjelde: SSB

- Nettoflytting 2016 (all flytting)
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

- Innvandrarbefolkninga i kommunane i Møre og Romsdal
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

- Innvandrarbefolkninga i kommunane i Møre og Romsdal etter kjønn
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

- Framskrivingar av folketalet mot 2030
Kjelde: Fylkesstatistikk 2016

- Venta folketalsvekst i fylket dei neste 10 åra fordelt på aldersgrupper
Kjelde: Fylkesstatistikk 2016

- Vekst i forsørgarbyrde for eldre (Personar i arbeidfør alder for kvar pensjonist)
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

Aleinebuande
 - Del åleinebuande i Møre og Romsdal, kommunevis 2017.
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

Skillsmisser
- Skilsmisser og separasjonar, kommunevis 2013 - 2016 
Kjelde: SSB
 

Bustader og hushald 
 - Tal bustadsal, samla kjøpesum og gjennomsnittleg kjøpesum per omsetning, kommunevis 2016
Kjelde: Fylkesstatistikk 2017

Levealder
Forventa levealder etter utdanningsnivå, fylkesvis
Kjelde: Folkehelseinstituttet

- Levealder i befolkninga etter kommune og fylke 1998-2016
Kjelde: Folkehelseinstituttet

Les meir