Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Regional delplan for kulturminner til høyring og offentleg ettersyn

Møre og Romsdal fylkeskommune har i tråd med vedteken planstrategi laga eit forslag til regional delplan for kulturminne. Fylkesutvalet vedtok den 23.februar i sak U-14/15 å legge planforslaget ut til andre gongs høyring og offentleg ettersyn.  Frist for høyringa er sett til 15.april 2015.

Les meir

Utviklingstrekka viser framleis behov for omstilling

Fylkesstatistikk for 2017 er no tilgjengeleg. Her blir utviklingstrendar i Møre og Romsdal presentert. I år er nedgangskonjunkturar tydelegare enn vi har sett tidlegare. Nedgangen i talet på sysselsette held fram og fylket har den svakaste folketalsveksten på ti år. Heldigvis ser ein også oppgang på nokre område, slik som eksport frå fylket, midlar brukt til forsking og utvikling, verdiskaping i reiselivsnæringa og delen kvinnelege kommunestyrerepresentantar.

Les meir

Lite fokus på rekruttering av kvinnelige leiarar

I dag er berre 33 prosent av dei som har leiarstillingar i Møre og Romsdal kvinner. Landsgjennomsnittet er 35 prosent. Ser vi på kvinner i næringslivet, er kvinnedelen enno lågare. Kvinnene utgjer berre 15 prosent av dei som er dagelege leiarar i aksjeselskap i Møre og Romsdal og 12 prosent av styreleiarane i aksjeselskap. 

Les meir

Inviterer studentar til jazztreff

KS og fylkeskommunen inviterer deg som er student til jazztreff for å høyre di meining, fordi at vi ønsker at fleire unge skal bli verande i regionen vår etter endt utdanning. 

Les meir

Innledning skjema planstrategi

Fyll inn di personlege kommunale e-postadresse.

Etter å ha logga deg på vil du ta i mot ei e-postlenke som kan nyttast til å halde fram med utfylling av skjemaet ved ei seinare anledning.

Dersom planstrategien gjeld for fleire kommunar skal kvar kommune sende sin versjon. 

Ein planstrategi kan berre bli utarbeidd og sendt av ein kommune.

Vi gjer merksam på at innhald i strid med personopplysningslova og tilhøyrande forskrift, vil kunne bli skjerme frå allmenta ved mottakars journalføring.

Plan- og bygningslova >>

Lovkommentar >>

Les meir

Innledning skjema

Fyll inn di personlege kommunale e-postadresse.

Etter å ha logga deg på vil du ta i mot ei e-postlenke som kan nyttast til å halde fram med utfylling av skjemaet ved ei seinare anledning.

Les meir

Handlingsprogram

Fylkesplan 2017-2020 har tre satsingsområde og tre gjennomgåande perspektiv. Satsingsområda er: Kultur, kompetanse og verdiskaping og samferdsel. Dei gjennomgåande perspektiva er: Barn og unge, likestilling og inkludering, klima og miljø.

Fylkesplanen blir følgt opp gjennom handlingsprogram for det enkelte satsingsområde. Enkeltståande prosjekt/tiltak, handlingsplanar og strategiar forankra i handlingsprogramma er i enkelte tilfelle føremålstenlege. 

Handlingsprogramma skal sikre god samanheng mellom plan, verkemiddel og gjennomføring. Handlingsprogramma blir revidert årleg og skal leggast til godkjenning av fylkesutvalet i februar kvart år.

For å realisere måla i fylkesplanen, står dei regionalpolitiske verkemidla sentralt. Men vi må også ta i bruk andre verkemiddel (enn dei regionalpolitiske), som t.d. forvalting og tenesteyting.