Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Erfaringar frå K1

Møre og Romsdal vart i 2010 utpeika av Miljøverndepartementet til pilotfylke for universell utforming med ein prosjektperiode frå 2010 – 2012.

Hovudmålet for prosjektet var å skape merksemd og oppnå resultat i heile Møre og Romsdal – på tvers av fagområde og i alle kommunale, fylkeskommunale og statlege verksemder, og gjennom dette medverke til å integrere universell utforming i offentleg forvalting og planverk.

Prosjektet skulle medverke til:

  1. Auka kompetanse hos alle som er ansvarleg for planlegging, gjennomføring og drift i kommunal, fylkeskommunal og statleg verksemd i Møre og Romsdal
  2. Å sikre fysiske løysingar med god tilgjengelegheit, tryggleik, miljøkvalitet og estetikk

Retningsliner for universell utforming i over 35 % av kommuneplanane

Alle kommunar i Møre og Romsdal har rapportert til KOSTRA om status på retningsliner om universell utforming i sin vedtatte kommuneplan pr. 31.03.2011. Av desse er det 13 kommunar som har retningsliner om uu i sine kommuneplanar.

Les meir

Krav til universell utforming i reguleringsplanar

Miljøverndepartementet har kome med presisering av kommunane sin mulegheit til å stille krav om universell utforming i reguleringsplanar.

Les meir

GIS-dagen 2015 markert i Molde

Den internasjonale GIS-dagen vart markert av plan- og temadatautvalet i Møre og Romsdal ved å halde fagdag for 35 geofagelver frå Molde videregåande skole.

Les meir

GIS-Day 2016 markert i Kristiansund

Plan- og temadatautvalet i Møre og Romsdal markerte i år den internasjonale GIS-dagen 16. november med å arrangere ein fagdag i samarbeid med Atlanten vidaregåande skule. 

Les meir

Gjenreisingsbyen Kristiansund

Kristiansund by fekk i 1940 omfattande skader etter fire dagars intens bombing frå tyske jagarfly. Som eit resultat av dette er Kristiansund i dag ein av Noregs mest særeigne gjenreisingsbyar. Få personar omkom som direkte følgje av bombinga, men store delar av byen vart lagt i ruinar. Ca 800 av i alt 1300 bygningar vart heilt eller delvis øydelagt.

Les meir

Kommuneplan Herøy

Herøy kommune har lagt fram forslag til ny arealdel til offentleg høyring.

Les meir

GIS-dagen 2013

Fleire etatar samarbeider for å arrangere GIS-dagen (GIS = Geografiske informasjonssystemer) i Molde onsdag 20. november 2013, for Molde Videregåande skule.

 

Les meir

Auke i folketalet, men avhengig av tilflytting frå utlandet

Ved inngangen til 2008 budde det 246772 personar i Møre og Romsdal, noko som tilsvarar 5.2 % av samla folketal i Noreg.

Les meir

Utviklinga i barnebefolkninga i Møre og Romsdal

Gjennom ulike publikasjonar og prosjekt har Møre og Romsdal fylke sett fokus på folketalsutviklinga i fylket. Nettoflytting, låge fødselsoverskot og sentralisering er omgrep som stadig blir nytta og belyst. Særleg merksemd er gitt til aldersgruppa 20 – 39, - dei unge vaksne.

Les meir