Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Planen sitt føremål

Legge til rette for ei framtidsretta utvikling av Møre og Romsdal fylke gjennom å utvikle funksjonelle arbeids-, bu- og serviceregionar (ABS-regionar), fremme ei meir berekraftig by- og tettstadsutvikling og styrke samordna bustad-, areal- og transportplanlegging i og mellom kommunane.

Les meir

Politisk behandling

Fylkestinget 15. juni 2015
sak T-32/15
Regional delplan for byar og attraktive tettstader - endeleg vedtak

 

Fylkesutvalet 1. juni 2014 -
sak U-69/14
Høyringsutkast; Regional delplan for byar og attraktive tettstader

Fylkesutvalet 30. september 2013 -
sak U-111/13
Planprogram

Les meir

Regional planstrategi for Møre og Romsdal 2016-2020 er lagt ut for høyring

Har du tankar om kva planar som trengst for å utvikle Møre og Romsdal dei neste fire åra? No ligg forslag til Regional planstrategi ute til høyring. Strategien summerer opp dei største utfordringane og moglegheitene, og vurderer kva planar vi treng for å møte desse.

Les meir

Planprogram Regional delplan for samfunnstryggleik og beredskap

Fylkesutvalet vedtok i møte 21.05.2012, sak U-67/12, planprogram for regional delplan for samfunnstryggleik og beredskap.

Les meir

Regional planstrategi for Møre og Romsdal 2016-2020 er vedtatt

Fylkestinget vedtok den 11. april Regional planstrategi for Møre og Romsdal 2016-2020 (RPS). Her blir det gjort greie for kva som er Møre og Romsdal sine viktigaste utfordringar og moglegheiter i åra som kjem. 

Les meir

Planprogram (slettast på sikt)

Plan- og bygningsloven stiller krav om at det for alle regionale planar skal utarbeidast eit planprogram. Planprogrammet skal vere grunnlag for planarbeidet (pbl. §§ 4-1 og 8-3).

Planprogrammet skal gjere greie for føremålet med planarbeidet, planprosessen med fristar og deltakarar, opplegg for medverknad, kva alternativ som vil bli vurdert og behovet for utgreiingar. Forslag til planprogram skal sendast på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn samtidig med varsling av oppstart av planarbeidet (pbl. § 4-1).

I Møre og Romsdal er det fylkesutvalet som legg planprogrammet ut til høyring, medan fylkestinget vedtek det.

Send elektronisk høyringssvar

Fyll ut skjema her:

Les meir