Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Visjon, verdiar og mål

Tydeleg medspelar - illustrasjon

Ein tydeleg medspelar – vår felles visjon

Prosessverkty

Illustrasjonsbilde

Oppfølging og utvikling forankra i AGP
 
AGP'en utgjer referanseramma for korleis vi skal innrette og utvikle vår organisasjon for å løyse samfunnsoppdraga og vår rolle som regional utviklingsaktør på ein best mogleg måte.

Leiar- og medarbeidarutvikling

Illustrasjonsbilde

Møre og Romsdal fylkeskommune vil arbeide systematisk for å utvikle seg som ein attraktiv arbeidsplass for alle tilsette uavhengig av alder.

Vi skal vere ein organisasjon med tydeleg kultur for læring, der leiarar og medarbeidarar viser vilje til kontinuerlig utvikling og refleksjon over eigen praksis. Kompetanseutvikling og utviklingsarbeid er ein del av kjerneverksemda i Møre og Romsdal fylkeskommune, og er ein kontinuerlig prosess.

Leiarutviklingsprogram, leiaroppfølging, medarbeidar- og utviklingssamtalar, kompetanseplanlegging og kompetansetiltak er dei viktigaste virkemidla i utvikling av våre leiarar og medarbeidarar. Gode prosessar i samband med omstilling og endring vil vere mogleg å møte med systematisk utvikling av medarbeidarane.

Vårt arbeid med strategisk kompetansestyring  dekkjer ein heilskapleg prosess som fevner om kompetansestrategi, -kartlegging, -utvikling og ressursplanlegging

Leiarar med personalansvar skal kvart år gjennomføre "Kompetanse- og rekrutteringssjekken" før medarbeidar- og utviklingssamtalen med sine tilsette som grunnlag for medarbeidar- og virksomhetsutvikling.

Kontakt personalseksjonen for meir informasjon.

.

Samarbeidsorgan

handshake medalje

Møre og Romsdal fylkeskommune har medråderett som ein kjerneverdiane i sin arbeidsgivarpolitikk. Leiarar, tillitsvalde og tilsette skal samhandle om å tilby og utvikle best mogleg kvalitet på tenestene våre. Vi skal utvikle kompetente og myndige leiarar- og medarbeidarar. Tillitsvalte skal "inviterast inn i leiing" som utviklingspartnarar i arbeidsprosessar.

Modulbasert HMS-opplæring

Fylkesakademiet er etablert som arena for arbeidsgivarinitierte opplæringstiltak på arbeidsgivar- og organisasjonsområdet for heile organisasjonen. I 2009 lanserte vi ein modulbasert HMS-opplæring under Fylkesakademiet som inneber at leiarar, verneombod og AMU-medlemmer kan gjennomføre ei godkjent grunnopplæring i arbeidsmiljø etter krava i Arbeidsmiljølova (AML) §§ 6-5 og 7-4, med to obligatoriske og ein til fleire valfrie temamodular. Modellen gir fleksibilitet m.o.t. tidspunkt og tempo for gjennomføring av opplæringa.

Modulbasert HMS-opplæring