Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Søk > Avansert

Avansert søk


Bygningsvern

Menneskeleg aktivitet inneber til ei kvar tid behov for bygningar og anlegg. Enkeltbygg og heile bygningsmiljø ber med seg historiene om særskilde hendingar og enkeltmenneske, og viser typiske tidsbilete knytt til samfunnsliv og næringsgrunnlag. Bevaring av bygde kulturminne er ei kjelde til informasjon om ressursgrunnlag og livsform, materialkunnskap og handverksmetodar i eldre tider.  Vi utviklar identiteten vår i møtet med  bygningar og kulturmiljø som fortel om dei som brukte staden før oss. Og i dag  produserer vi sjølve kulturminne for seinare generasjonar. Verneverdien kan ligge både i det sjeldne og det representative, både i kvardagslege og meir framtredande byggverk.

Svært mykje verneverdige bebyggelse har ikkje eit formelt vern, men i kvar kommune er det gjennomført såkalla SEFRAK-registreringar som gir informasjon om enkeltbygningar og bygde anlegg. Istandsetting  og vedlikehald av slike kulturminne bør skje med kunnskap om og ei medveten haldning til det som gir den enkelte bygning eller bygningsmiljø verdi.

Kommunane vernar og forvaltar kulturhistorisk verdifull bebyggelse i kommune- og reguleringsplanlegginga si. Riksantikvaren kan  etter ein eigen prosess frede utvalde objekt eller miljø av nasjonal verdi. Ved formelt vern vil føresegner gjere nærare greie for korleis istandsetting og eventuelle endringar kan skje.

Riksantikvaren sine heimesider finn du fyldigare informasjon om både vern, restaurering og utvikling.

Retningslinjer for metaldetektor

Metallsøking fører til funn av mange arkeologiske gjenstandar som er viktige for forsking, formidling og forvaltning. Riksantikvaren har nå laget retningslinjer for privat bruk av metallsøker

Tomt på Torvik, Rauma kommune

Arkeologisk rapport nr 14/2012

Les meir

Ny Giv og NDLA

Kunnskapsdepartementet si satsing mot fråfall, Ny Giv (Overgangsprosjektet), er eit prosjekt som involverer alle vidaregåande skolar. Saman med fylkeskommunane etablerer departementet eit nettverk av skolar og lærarar som skal styrke yrkesretting og relevans i fellesfaga på yrkesfaglege studieprogram

Les meir

Offentleg finansiering av Nasjonal digital læringsarena

Myndigheitene si finansiering av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er ikkje i konflikt med EØS-avtalen sine reglar for statsstøtte. Dette vedtok overvåkingsorganet til EFTA, ESA, 12.10.2011.

Les meir

Høyring: dele opp skoleåret for russen

Kunnskapsdepartementet har sendt på høyring eit forslag om å dele opp vg3 studieførebuande i ei periode med ordinær opplæring og i ei russeperiode.

Les meir

Rettleiar for undervisningsvurdering

Det er utarbeidd ein rettleiar som skal hjelpe elevar og lærarar til å samarbeide om å vurdere undervisninga slik at det blir betre.

Les meir

Søkarstatistikk skoleåret 2015/2016

Søkartala til dei fylkeskommunale vidaregåande skolane er no klare, og nedanfor finn du litt informasjon om korleis søkinga for skoleåret 2015/2016 har vore. Statistikk ligg til høgre på sida.

Les meir