Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Vurdering og klage

Klageretten gjelder kun for avsluttende vurdering (standpunktkarakter), terminkarakter er en del av det vurderingsarbeidet som fører fram mot sluttkompetanse.

paragraf

Kapittel 4 i Forskrift til Opplæringsloven (FtO) regulerer vurdering i videregående opplæring. §§ 4-1 – 4-3 slår fast elevens rett til vurdering, og hvem som er ansvarlig for å gi denne vurderingen.
 

Sluttvurdering

Sluttvurdering er det samme som standpunktkarakterer i avsluttende fag. Denne skal ”gi informasjon om nivået til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget”, jfr § 4-4, siste ledd.
4-7 gir Grunnlaget for vurdering med karakter i fag, altså hva som skal måles ved fastsetting av karakterer:

Grunnlaget for vurdering med karakter i faga er kompetansemåla i læreplanene for fag slik dei er fastsette i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Karakteren skal gi uttrykk for den kompetansen eleven har oppnådd på tidspunktet for vurderinga, og ut frå det som er forventa på dette tidspunktet. Føresetnadene til den enkelte eleven skal ikkje trekkjast inn. Vurdering i orden og til åtferd skal ikkje inngå i fagvurderinga.

Karakterar til eksamen, fag-/sveineprøve og kompetanseprøve skal gi uttrykk for i kva grad den det gjeld, har nådd dei kompetansemåla i læreplanen i faget eller faga ein blir prøvd i. Stort fråvær, same kva grunnen er, kan føre til at grunnlaget for å gi vurdering med standpunktkarakter manglar.
 

Varsel

Vi minner også om reglene om varsling, jfr § 4-10. Det er to årsaker som pålegger skolen å varsle elevene om karaktersetting (varsel skal gå til foresatte dersom eleven er under 18 år):

  • Ved tvil om eleven kan få karakter pga stort fravær eller andre særlige grunner.
  • Ved fare for nedsatt standpunktkarakter i orden og/ eller adferd.

Her er det viktig å merke seg følgende: Varsel skal være skriftlig. Det skal være gitt ”uten ugrunna opphald”. Det betyr at vi må dokumentere at varsel ble gitt så tidlig at eleven har reell sjanse til å rette på forholda.
 

Klage på vurdering

Reglene om klage på vurdering finner vi i FtO, kapittel 5. Fastsetting av standpunktkarakterer er enkeltvedtak. Skolen er første klageinstans, og klagen skal sendes til Romsdal videregående skole v/ rektor. Utdanningsavdelinga i Møre og Romsdal fylke er siste klageinstans. Her blir klagen kun vurdert på et formelt grunnlag (altså om saksbehandlinga ved skolen er rett).

Etter Forvaltningsloven har faglærer og skolen veiledningsplikt overfor eleven både når det gjelder formelle sider ved klagen og faglige sider ved klagen. Vi anbefaler elevene å rådføre seg med faglærer før klage på vurdering blir sendt.

Dersom eleven velger å klage, har faglærer plikt til å gi en skriftlig begrunnelse av vurderingen, jfr § 5-12, første ledd, andre punktum. Faglærers begrunnelse for vurderingen til standpunktkarakter skal gi et klart og tydelig bilde av elevens måloppnåelse etter kravene i læreplanen. Begrunnelsen skal være konkret og gi informasjon om hvordan eleven er vurdert i forhold til kompetansemål for faget. I tillegg må det gå frem hvordan vurdering, tilbakemelding og rettledning av eleven er ivaretatt.

Begrunnelsen fra faglærer bør også inneholde:

  • Omtale av hvordan eleven har fått informasjon om kompetansemåla i faget
  • Omtale av hvordan eleven har fått informasjon om kjennetegn på måloppnåing i faget 
  • Informasjon om hvordan det er lagt til rette for egenvurdering i faget
  • Faglærer skal svare på det som eleven eller foreldrene peker på i klagen
  • Faglærer skal besvare påstander som blir framsatt i klagen og redegjøre for hvordan han/ hun har tatt hensyn til dette ved fastsetting av karakteren