Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Organisasjon > Kommunikasjon > Pressemeldingar > Møte i fylkesutvalet 22. og 23. november

Møte i fylkesutvalet 22. og 23. november

Det er møte i fylkesutvalet måndag 22. og tysdag 23. november. Sakene som skal opp er knytt til m.a. anbod på regionale ruteflygningar i Norge, toppidrett ved Stranda vgs, E 39 Knutset-Astad, restuarant og matfag ved Borgund vgs, Rovdefjordbrua samt etablering av eit fylkeskommunalt bompengeselskap i Møre og Romsdal.

Fylkesutvalet har møte 22. og 23. november.

Møta både måndag og tysdag blir haldne på møterom 700, fylkeshuset i Molde. Måndag tek møtet til kl. 10.30, medan det tysdag startar kl. 0830.

Saker til møtet i Fylkesutvalet måndag 22.11.2010:

U-135/10 A - Program for fylkestingssamlinga i Molde 6. - 8. desember 2010

U-136/10 A - T 50/10 Utvalsstruktur 2010 - oversendingsframlegg frå Jan Magne
  Dahle

U-137/10 A - T 60/10 Interpellasjon frå Svein Atle Roseth (Krf) om grusvegpakka.
  Status og framdrift - oversendingsframlegg

U-138/10 A - Søknader om økonomisk støtte - andre halvår 2010

U-139/10 A - Fråsegn - anbod på regionale ruteflygningar i Norge frå 01. april 2012

U-140/10 A - Saksframlegg: evaluering av SIVA

U-141/10 A - Høyring Økt utvinning på norsk kontinentalsokkel

U-142/10 A - Handlingsplaner for bruk av næringsretta midlar til kompensasjon for
  auka arbeidsgivaravgift, kap. 551 post 61 (RDA-midlane) 2011

U-143/10 A - K306/K801/K902 Kristiansund vgs - Byggjerekneskap

U-144/10 A - Stranda vidaregåande skole, søknad om ekstra ressursar til toppidrett

U-145/10 A - Høyringssvar NOU 2010:7, "Mangfold og mestring"

U-146/10 A - Innspel om samferdselsutfordringar i samband med regionale møte i
  Møre og Romsdal hausten 2010

Saker til møtet i Fylkesutvalet tysdag 23.11.2010

U-134/10 A - Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011

U-147/10 A - Fritak frå politiske verv - Liv Birkeland - suppleringsval

U-148/10 A - E 39 Knutset-Astad AS - garanti for lån

U-149/10 A - Reglement for ombod i Møre og Romsdal fylkeskommune - forslag til  
  endringar

U-150/10 A - Sikring friluftsområde - delegering av mynde

U-151/10 A - Oppretting av eit felles interkommunalt selskap (IKS) for å ta hand om
  drifta av Vigo og eit eventuelt samarbeid om skoleadministrative system

U-152/10 A - Kvalitetsmeldinga 2010 for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal

U-153/10 A - K003 Borgund vgs - BT 4, restaurant- og matfag. Forprosjekt

U-154/10 A - Rovdefjordbrua: Anmodning om teikning av aksjar i selskap under stifting

U-155/10 A - Etablering av eit fylkeskommunalt bompengeselskap i Møre og Romsdal

Lukka møte (Offl. § 23): Orientering om eventuelt aksjesal - Fjord 1
v/Tor Haldorsen og Aleksander Olsbø fra First Securities