Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Organisasjon > Kommunikasjon > Pressemeldingar > Fylkesutvalet i møte

Fylkesutvalet i møte

Fylkesutvalet er no samla til møte på Fylkeshuset i Molde. Sakene er m.a. knytt til prosjektet MøreAlliansen, ferjefri E-39, investeringsprogram fylkesvegar, naudhamner samt rekneskap og årsmelding for Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Fylkesutvalet skal handsame Årsrekneskap 2010 og Årsrapport 2010.

Saker til handsaming:

U-35/11 A - Program for fylkestinget i Geiranger 11. - 13. april 2011
tilrådinga samrøystes vedtatt

U-36/11 A - Oppnemning av eksterne styremedlemer til høgskolestyrer
tilrådinga samrøystes vedtatt

U-37/11 A - Høyring prosjektet MøreAlliansen
Det blei fleirtal for vedlagte vedtak:

U-38/11 A - Statleg sikring av friluftsområde – prioritering av søknader for 2011
tilrådinga samrøystes vedtatt
 
U-39/11 A - Høyring - Førehandsvurdering av nødhamnlokalitetar i Møre og Romsdal
tilrådinga samrøystes vedtatt

U-40/11 A - Nesset kommune - kommuneplan 2010 - 2020 - fråsegn ved offentlig ettersyn (andre gong)
saka vedtatt utsett

 
U-41/11 A - Uttale - konsekvensutgreiing for Nordland VI og VII samt Troms II
Vedtak: Fylkesutvalet tek saka til orientering.

 
U-42/11 A - Fylkeskommunalt eigarskap i Innovasjon Norge
Tilrådinga samrøystes vedtatt.

 
U-43/11 A - NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring - høyringssvar
Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedtatt. OBS: Til nokre av kulepunkta i vedtaket vart det vedtatt nokre tillegg.

 
U-44/11 A - REGIONAL GASSINFRASTRUKTUR - TANKANLEGG FOR LNG I MOLDE
Samrøystes vedtatt. Det vart også vedtatt eit tilegg
 
U-45/11 A - Høyring - forslag til ny forskrift om krav til teknisk standard for flytande anlegg som blir nytta til akvakultur (NYTEK forskrifta)
Samrøystes vedtatt

 
U-46/11 A - K905 Romsdal vgs, K906 Ørsta vgs, K907 Gjermundnes vgs, K908 Ørskog vgs - byggjerekneskap
Samrøystes vedtatt

 
U-47/11 A - Høyring - kriterier for regionale filmsenter
Samrøystes vedtatt

 
U-48/11 A - Forslag til uttale til Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet
Samrøystes vedtatt

 
U-49/11 A - Fråsegn - Nasjonale føringar for fylkesvegnettet
Samrøystes vedtatt  -  med to tillegg 

U-50/11 A - Høyringsuttale - forslag til endring av forskrift til opplæringslova §10-2 andre ledd, rett til full skyssgodtgjering i vidaregåande opplæring
Samrøystes vedtatt
 
U-51/11 Tilsetjing av administrasjonssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune (møtet lukka jf. offl. § 25)

U-52/11 A - Endra reglar om bedriftshelsetenesta frå 01.01.10 - overføring av midlar mellom rammer
Samrøystes vedtatt 

U-53/11 A - Førespurnad om innløysing av Møre og Romsdal fylkeskommune sin aksjepost i NMK eiendom A/S
Samrøystes vedtatt  + tillegg pkt. 4: Salssummen vert overført til fond

 
U-54/11 A - Prinsipp for delegering av mynde i Møre og Romsdal fylkeskommune
Samrøystes vedtatt - med et tillegg 

U-55/11 A - Rekneskap med resultatvurdering og årsmelding Møre og Romsdal fylkeskommune 2010
Samrøystes vedtatt

 sjå også:
Årsrapport 2010 2,46 MB
Årsrekneskap 2010 6,74 MB

U-56/11 A - Regional plan for Ottadalen villreinområde - vedtak av planprogram
Samrøystes vedtatt

 
U-57/11 A - Kinastrategi - vurdering av internasjonalt engasjement i samarbeid med Vestlandsrådet
Samrøystes vedtatt

 
U-58/11 A - Rapportering internasjonalt arbeid 2010til fylkesting og fylkesutval våren 2011
Samrøystes vedtatt - med et tillegg: Evt. oppnemning/vidareføring av ei politisk arbeidsgruppe til internasjonalt arbeid blir vurdert før konstitueringa etter fylkestingsvalet 2011. Det blir lagt fram eiga sak om dette.

U-59/11 A - Oppnemning av styremedlemer til region-/landsdelsinstitusjonar og knutepunktinstitusjonar
Samrøystes vedtatt

 
U-60/11 A - Borgund vgs - Tilleggsareal BT4 - Forprosjekt
Samrøystes vedtatt

 
U-61/11 A - Ferjefri E39 i Møre og Romsdal
Vedtak: Fylkestinget tek strategidokumentet "Tamaplan Samferdsel: Ferjefri E-39 i Møre og Romsdal" til orientering. Fylkestinget kjem tilbake til saka når KVU'ane er ferdige.
 
U-62/11 A - Investeringsprogram fylkesvegar 2012 – 2021
saka vart utsett
 
U-63/11 A - Reglement og sekretariat for Plannemnda for samferdselsutbygging og Trafikktryggingsutvalet
Samrøystes
 
U-64/11 A - Refunderte utlegg fra Imarfinans AS - bruk av midlene
Samrøystes
 
U-65/11 A - Rapportering handlingsplan verdiskaping i 2010
Samrøystes vedtatt

Sjå også:
 Årsrekneskap og Årsrapport for Møre og Romsdal fylkeskommune 2010

Etter handsaminga av sakene vil det bli ei orientering om eit eventuelt sal av aksjane i Fjord 1 Nordvestlandske AS.
Møtet blir då lukka, jf. komml. § 31 nr 3 og offl. § 23.

Sjå også:  http://mrfylke.no/Nyheiter/Fylkesutvalet-droeftar-ferjefri-E-39-og-investeringsprogram-fylkesvegar