Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Nyheiter > Møte i fylkesutvalet 24. januar

Møte i fylkesutvalet 24. januar

Møte i fylkesutvalet måndag 24. januar har no starta. Møtet blir halde på møterom 700, Fylkeshuset i Molde. Sjå sakene her etterkvart som dei vert handsama.

Det er møte i fylkesutvalet måndag 24. januar.

Kl. 10:30 vil det bli ei orientering om nasjonalt kompetansesenter for mangfold oginkludering v/Camilla Storøy Hermansen.

Saker til behandling:

U-0/11 A - MØTEINNKALLING - fullversjon

Samrøystes vedteke

U-1/11 A - T 69/10 Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011- oversendingsforslag frå Randi Walderhaug Frisvoll (KRF)

Samrøystes vedteke som tilrådinga

 

U-2/11 A - T 69-10 Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 – oversendingsforslag frå Steinar Reiten (KRF), Camilla Storøy Hermansen (KRF) og Asbjørn Rutgerson (Sl/Tvp)

Samrøystes vedteke som tilrådinga

 U-3/11 A - T 69/10 Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 - oversendingsforslag frå Steinar Reiten (KRF)

Samrøystes vedteke som tilrådinga

 U-4/11 A - T 69-10 Økonomiplan 2011-2014 med budsjett for 2011 – oversendingsforslag frå Kjersti Løge (SP)

Samrøystes vedteke som tilrådinga

 U-5/11 A - Innspel til KS sin strategikonferanse 2011

Samrøystes vedteke med endringar

 U-6/11 A - Oppretting av arbeidsgruppe om framtidig bruk av lokala til Ørskog vidaregåande skole

 U-7/11 A - Videreføring av Dovrefjellrådet - endring av vedtekter

Samrøystes vedteke som tilrådinga

 U-8/11 A - Ulstein kommune - kommuneplan - fråsegn ved offentleg ettersyn

Vedteke med endringar i tilrådinga

 U-9/11 A - Klage på vedtak - Sunndal kommune - dispensasjon frå reguleringsplan Håsøran

Tilrådinga nedstemt

 U-10/11 A - Høyring - forslag til ny folkehelselov
 U-11/11 A - Plannemnd for samferdselsutbygging
 U-12/11 A - Høyring - forslag til endring av forskrift om løyve til akvakultur for laks, aure og regnbogeaure (laksetildelingsforskrifta)
 U-13/11 A - Uttale til jordbruksforhandlingane 2011

Referatsaker:

RS 1/11 Regjeringens kontaktkonferanse

RS 2/11 420 kV kraftledning Ørskog-Sogndal - Behandling av tilleggssøknader på strekningen Ørskog-Ørsta

RS 3/11 Orientering om uttalelse i Fylkestinget i Møre og Romsdal av 7.desember

RS 4/11 Kommunenes ansvar for å ta vare på jordressursene

RS 5/11 Høring - Forskrift om forsøk med elektronisk stemmegivning under forhåndsstemmegivningen,elektronisk avkryssing i manntallet på valgtinget og bruk av ny stemmeseddel ved kommunestyre- ogfylkestingsvalget i 2011

RS 6/11 Protokoll Nærings- og miljøutvalet

RS 7/11 Protokoll Utdanningsutvalet 151110

RS 8/11 Protokoll Kulturutvalet 151110

RS 9/11 Protokoll Samferdselsutvalet 151110

RS 10/11 Protokoll Samferdselsutvalet 151210

RS 11/11 Protokoll Eldrerådet 181110

RS 12/11 Protokoll Rådet for likestilling for funksjonshemma 241110

RS 13/11 Protokoll Likestillingsutvalet 061210

Kontaktpersonar:

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik,
Tlf:  71 25 87 04 Mobil:  901 08 512

Assisterande fylkesrådmann Willy J. Loftheim
Tlf:  71 25 85 89 Mobil:  913 92 901

Rådgivar Robert Løvik
Tlf: 71 25 87 27