Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Helse- miljø og sikkerheit

Kva er HMS?

HMS oversiktsgraf

Helse, miljø og sikkerheit (HMS) er knytt til den viktigaste produksjonsfaktoren vår - dei tilsette i organisasjonen og kvaliteten på dei tenestene vi leverer.  For at brukarane våre skal få kvalitativt gode tenester i trygge omgivnadar, er det viktig at vi trivst med jobben og kan stole på at vi har eit trygt og godt arbeidsmiljø. HMS skal inngå i alle aktivitetar, frå langtidsplanlegginga til den daglege drifta. Også vern av det ytre miljø mot forureining og ei betre handtering av avfall skal ivaretakast gjennom HMS-systemet.

HMS-systemet er basert på eit rammeverk som er delt inn i 8 kapittel, under dette har vi lokale HMS system for dei ulike skolane, klinikkane og avdelingane. Desse lokale systema er basert på inndelinga i systemhandboka.

I Møre og Romsdal fylkeskommune skal forbetringsarbeidet innan HMS-området vere eit klart definert leiaransvar som skal kanaliserast mest mogleg gjennom kvalitetssystemet for HMS.

I menyen til venstre finn du meir informasjon om korleis HMS-systemet i fylkeskomunen er oppbygd og dei viktigaste informasjonselementa.


Kurs i SafeUse stoffkartoteksystem 20. mars

Vi set opp eit nytt kurs i bruk av stoffkartoteket SafeUse 20. mars 2018 på kursrom A på fylkeshuset i Molde. Kursleiar blir vår superbrukar Ole Johan Dybvik frå Stamina Helse.

Les meir

Slutt på krav om stoffkartotek i papirutgåve

Frå 1. januar 2018 er det ikkje lenger krav om papirutgåve av stoffkartotek. Dette er ei endring som vil forenkle arbeidet med stoffkartotek i organisasjonen.

Les meir

Kurs i HMS-systemet og HMS-lovverket (HMS-kursmodul 2)

Den 28. februar og 1. mars inviterer vi til HMS kursmodul-2 på Hotell Alexandra i Molde. Kurset tek for seg HMS-systemet og HMS-lovverket, og er aktuelt for nye leiarar, verneombod og medlemmer i AMU/SAMU og andre i målgruppa som ikkje har gjennomført denne modulen dei siste 5 åra. 

Les meir

HMS-rapportering 2017 for tilsette og elevar

HMS-årsrapportane frå driftseiningane utgjer eit viktig kunnskapsgrunnlag for prioritering av tiltak og for å vidareutvikle og forbetre HMS-rutinane. Ut frå svara lagar vi ein sentral HMS-årsrapport. Fristen for innsending er sett til 19. januar 2018.

Les meir

Temadag om dei nødvendige og vanskelege samtalane

Den 29. november arrangerte personalseksjonen eit kurs med fokus på planlegging, gjennomføring og oppfølging av nødvendige og vanskelege samtalar.  Kursleiar denne dagen var psykolog Roar Eriksen.

Les meir

Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging i arbeidslivet

Den 28. november 2017 arrangerte personalseksjonen ein fagdag om rusmiddelførebygging for 32 deltakarar. Presentasjonane er lagt i høgremargen på denne nettsida.

Les meir

HMS kursmodul 3: Fysisk arbeidsmiljø

Som ein del av HMS-opplæringa, arrangerer personalseksjonen  kurs i arbeid med fysisk arbeidsmiljø den 9 november 2017. Det eit krav at deltakarane på førehand skal ha gjenomført dei tre eLærings-modulane om risikovurdering. Kurset blir arrangert på Hotell Alexandra i Molde

Les meir

Kurs i SafeUse stoffkartoteksystem 1. november

Vi set opp eit nytt kurs i bruk av stoffkartoteket SafeUse 1. november 2017 på kursrom A på fylkeshuset i Molde. Kursleiar blir vår superbrukar Ole Johan Dybvik frå Stamina Helse.

Les meir

Fagdag om rusmiddelførebygging og rusoppfølging i arbeidslivet 28.11.17

Målet med dagen er å gje eit fagleg påfyll i forhold rus og arbeidsliv basert på arbeidslivsforsking. 

Les meir

Nye reglar for deklarering av farleg avfall

Nokre einingar har i sommar opplevd å bli avvist når dei skal levere farleg avfall til avfallsmottak. Grunnen er at dei manglar den elektroniske løysinga som vart obligatorisk frå i år. No har i første omgang alle rektorane fått delegert mynde til avfallsdeklarering via Altinn.

Les meir

Kontaktpersonar

Dag Lervik Dag Lervik
Personalsjef
71 28 01 75 /
Mob. 951 73 038
Send e-post
Martin Hauge Martin Hauge
Seniorrådgivar
71 28 01 74 /
Mob. 957 43 270
Send e-post
Richard David Anthony Muller Richard David Anthony Muller
Rådgivar
71 28 01 73
Send e-post
Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 /
Mob. 976 92 994
Send e-post
Stein Ove Lianes
Fylkeshovedverneombud (FHVO)
Mob. 901 53 623
Send e-post

Arbeidsmiljøloven - krav til HMS

§ 3-1.Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

(1) Grunnlag

For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

(2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal:

a) fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet,
b) ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt,
c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen,
d) under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak,
e) iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov,
f) sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær,
g) sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c,
h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt.
(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf, herunder om krav til dokumentasjon av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.