Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Kontaktpersonar

Dag Lervik Dag Lervik
Prosjektsjef omstilling 2020
71 28 01 75 /
Mob. 951 73 038
Send e-post
Iver Kåre Mjelve Iver Kåre Mjelve
Rådgivar
71 28 01 52 /
Mob. 976 92 994
Send e-post

Dokument

Lokale lønnsforhandlinger 2013

Lokale forhandlingar 2013

Fremdriftsplan – Informasjonsressursar - Verkty

Lokale forhandlingar 2013

Fremdriftsplan – Informasjonsressursar - Verkty

Skriv til >

Rektorane

04.09.13

Leiarar i tannhelse og sentraladministrasjonen

04.09.13

Dei Hovudtillitsvalde

04.09.13

Referater >
31.5.13 29.8.13    

Lysark >
31.5.13 29.8.13  
 
Verkty for organisasjonane
Kap. 3     Kap. 5
Kravskjema tannhelse     Kravskjema tannhelse
Kravskjema     Kravskjema

Kravskjema skoleleiarar(doc)PDF

Kriteriesett skoleleiarar 

     
 Verkty for drifteiningane        
Kap. 3      Kap. 5
Støtteskjema tannhelse     Støtteskjema tannhelse
Støtteskjema     Støtteskjema

Støtteskjema skoleleiarar(doc)PDF

Kriteriesett skoleleiarar 

     

Organisasjonane vert invitert til lønspolitisk drøftingsmøte etter HTA kap.3. pkt. 3.2.1 den 29. august, frå kl. 10:00 - 15:30 på St.Carolus i Molde

Agenda for dagen:

 1. Drøfting av konsekvensane av at lokale tillegg ikkje blir vidareført ved ny minstelønn i kap.4 (ansiennitetsopprykk) jf. pkt. 5 i referat frå møte 31.05.13.
 2. Kompetanselønnsforhandlingar etter HTA 4.A.4. 
  • omfang, 
  • tidspunkt og opplegg for gjennomføring
  • Drøfting av prinsipp for justering av referansebeløp for kompetansetillegg
 3. Felles føringar for lokale forhandlingar etter HTA kap. 3 og 5.
 4. Verkty og prosesavklaring - ajourført framdriftsplan.
 5. Særskilt om føringar/kriterium for skoleleiarar. jfr pkt. 7 referat frå møte 31.05.13.

Gjer vel å meld frå om du kjem/ikkje kjem til berit.dahl@mrfylke.no innan 27.08.2013 kl. 12:00.

Vel møtt

 

Lønspolitisk drøftingsmøte etter HTA kap. 3, pkt. 3.2.1 vart gjennomført på St.Carolus den 31. mai, frå kl. 10:15 - 15:00
(sjå høgremargen for referat)

Agenda for dagen:

 1. Informasjon om tariffoppgjeret 2013
 2. Evaluering av lønnsoppgjeret 2012
 3. Framlegging av talmateriale på lønnsutvikling i perioden 30.04.12 til 01.05.13.
 4. Gjennomgang av oppdatert materiell frå 2012 (kriteriesett, støtteskjema, kravskjema m.v.).
 5. Forslag til framdriftsplan for lokale forhandlingar 2013 i kap. 3 og 5.
 6. Drøfte konsekvensane av at lokalgitte tillegg ikkje blir vidareført ved ny minstelønn, jf. vedlagte "Vedlegg til forhandlingsprotokoll" frå det sentrale mellomoppgjeret pkt. 4, avsnitt 3.
 7. Avklaring av vidare utviklingsarbeid, jf. nytt kriteriesett for lønnsvurdering av skoleleiarar frå 2012.

Vi viser til informasjon om det sentrale mellomoppgjeret 2013 .

For stillingar i HTA kap. 3 og 5, skjer all lønnsregulering lokalt gjennom årlege lønnsforhandlingar mellom partane på fylkesnivå. I kap. 3 finn vi toppleiargruppa, fylkesrevisjonssjef, kontrollsjef, assisterande etatsjefar, overtannlegar og skoleleiarar. Kap. 5 omfattar i hovudsak profesjonsgrupper (m.a. tannlegar, ingeniørar, arkitektar) og rådgivarar med akademikarbakgrunn, samt nokre leiarstillingar.

Referat frå lønnspolitiskmøte 31.5.2013 og 29.8.2013 ligg under dokumenter i høgremarg og i matrisa ovanfor.

Den 31. mai og 29. august blir det gjennomført lønnspolitisk drøftingsmøter mellom partane på fylkesnivå der m.a. evaluering av lokale forhandlingar 2012 og framdriftsplan, økonomisk ramme og profil/føringar for forhandlingane i kap. 3 og 5 hausten 2013 blir tema. Diverse informasjonsmateriell blir fortløpande lagt ut i høgre menystruktur og i matrisa ovanfor.

NB! Forhandlingar kap. 5 blir: 21.10.13
NB! Forhandlingar kap. 3 blir: 28.10.13