Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Leiarutviklingsprogram - Møre og Romsdal fylkeskommune

Illustrasjonsfoto

Lederutviklingsprogrammets kull 6 starter opp 6. september 2017 i regi av Møre og Romsdal fylkeskommune, og i samarbeid med Agenda Kaupang og Høgskolen i Oslo og Akershus.  

Dette er et spennende og ambisiøst lederutviklingsprogram over 15 måneder på masternivå

                       

Lederutviklingsprogrammet skal ta utgangpunkt i og støtte opp under de definerte innsatsområdene i arbeidsgiverpolitikken til Møre og Romsdal fylkeskommune. Programmet skal være koblet til kjernevirksomheten og praksisfeltet som den enkelte deltaker arbeider i. Lederutviklingsprogrammet skal likevel være et felles og sektorovergripende program med deltakere fra ulike deler og nivå i organisasjonen.

Målet med lederutviklingsprogrammet er å:

  • utvikle og avklare forståelse av Møre og Romsdal fylkeskommune som organisasjon og deltakernes egen lederrolle i lys av dette i spenningsfeltet mellom administrasjon og politikk.
  • utvikle allmenne kunnskap om ledelse av kunnskapsorganisasjoner, men med tydelig kopling til vår plattform for ledelse og medarbeiderutvikling
  • gi deltakerne praktiske verktøy som lederne selv kan ta i bruk for å gjennomføre prosesser på egen arbeidsplass

Hvem kan søke opptak til programmet?

Programmet er åpen for alle ledere med personalansvar, og de som identifiseres som ledertalenter i Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er kapasitet på 24 deltakere pr. kull. Ved flere søkere enn 24 blir nye ledere prioritert. Den enkeltes motivasjon og prosjektomtalen slik det går fram av søknaden sammen med ordinære opptakskriterium vil ellers legges til grunn for opptak av kandidater til programmet.

Hvordan søke på programmet

For opptak skal det søkes til Høgskolen i Oslo og Akershus via deres Søknadsweb innen 24.mai 2017. Lenke og «bruksanvisning» til Søknadsweb ligger på intranettsidene til fylkeskommunen.

Søkerne registrerer personalia og laster opp dokumentasjon på at de fyller opptakskravet (bestått bachelorgrad) direkte i Søknadsweb. Spørsmål om søknadsprosessen kan sendes til:
sam-evo@hioa.no.

Av vedlegg skal det fremgå:

  • Bekreftede kopier av karakterutskrift/vitnemål
  • Motivasjonsbrev – her skal det fremgå hvilke hovedutfordringene du som leder møter i hverdagen, hovedarbeidsoppgaver, samt motivasjon for å være med på lederutviklingsprogrammet.

Når det gjelder ledertalenter skal nærmeste leder skrive et anbefalingsbrev som skisserer hvorfor du som er identifisert som ledertalent skal være med på lederutviklingsprogrammet og hvordan det er tenkt tilrettelagt for din deltakelse i programmet. Nærmeste leder skal sende anbefalingsbrevet direkte til richard.muller@mrfylke.no.

Læringsutbytte

Gjennom programmet skal deltakerne tilegne seg grunnleggende forståelse for fenomenet ledelse og få innsikt i ulike ledelsesteorier og ulike måter tilnærme seg ledelse på. Særlig vil det bli lagt vekt på forståelse av ledelse som strukturerende /organiserende aktiviteter og relasjonelle aktiviteter og ledelse som vedlikeholdende og utviklende aktiviteter. I tillegg til å tilegne seg kunnskaper vil refleksjon rundt egen praksis stå sentralt.

Gjennom refleksjon og erfaringslæring fra egen ledelsesutøvelse skal deltakerne oppøve seg ferdigheter som kan bidra til å øke ledereffektiviteten. Gjennom arbeid med eget case skal deltakerne få erfaringer med å utøve strukturell, relasjonell og utviklende ledelse.

Programmet skal bidra til å øke deltakernes selvinnsikt og egenrefleksjon. I dette vil refleksjoner rundt betydningen av forskjellighet og ulik kompetanse, og refleksjoner rundt leder og lederskapets komplementære rolle; medarbeider og medarbeiderskap stå sentralt

Informasjon

For mer informasjon se programbeskrivelse 2017; emneplan – ledelse og organisasjonsutvikling; og opptaksprosedyre i høyre marg.

Du kan også ta kontakt med:

Ansvar for lederutviklingsprogrammet – personalseksjonen, MRFK ved:

Gjennomføringsansvarlig – Agenda Kaupang ved:

Fagansvar – Høgskolen i Oslo og Akershus ved:

Administrativt ansvar – Høgskolen i Oslo og Akershus ved:

 

NB! Husk at når man søker skal man sende med attester og vitnemål. For ledertalenter skal nærmeste leder sende anbefalingsbrev til richard.muller@mrfylke.no . Søknader kan ikke behandles uten nødvendige vedlegg.

Kontaktpersonar

Dag Lervik Dag Lervik
Prosjektsjef omstilling 2020
71 28 01 75 /
Mob. 951 73 038
Send e-post
Richard David Anthony Muller Richard David Anthony Muller
Rådgivar
71 28 01 73
Send e-post