Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Historikk

FAGERLIA VIDEREGÅENDE SKOLE

SKOLENS HISTORIE

Fagerlia videregående skole ble, slik den fremstår i dag, etablert i 01.08.2001. Da ble Fagerlia videregående skole AF (tidligere Ålesund gymnas) og Fagerlia videregående skole HH/HE/SH slått sammen til én skole.

Røttene til Fagerlia videregående skole AF går tilbake til 1864, da Ålesund med sine 1850 innbyggere fikk sin Lærd og realskole. Skolebygningen lå der Ålesund videregående skole holder til i dag og gikk tapt i den store bybrannen i 1904. Dagens bygning på tomten stod ferdig i 1907.
I 1869 hadde skolen sitt første ”kull” med artianere, kun to elever, som måtte avlegge sin examen artium ved landets eneste universitet i Christiania.

Ved loven om høyere allmennskoler av 1935 ble bl.a. innføringen av enhetsskolen knesatt. Konsekvensen var at alle skulle gjennomgå 7-årig folkeskole før de kunne begynne på videre skolegang. I byene valgte en løsningen 5-årig gymnas og 3-årig realskole. I praksis betydde det at de som tok sikte på examen artium, gikk de to første årene i realskolen for så å gå over i gymnaset, det være seg real-, engelsk- eller naturfaglinjen.
I 1973 flyttet Ålesund gymnas inn til nybygg i Fagerlia, som sammen med Fagerlihallen hadde en samlet pris på 18,2 millioner kroner.
Skolen, som var en almenndannende skole, hadde på det meste ca. 900 elever fordelt på 10 paralleller på hvert trinn.

Fagerlia videregående skole HH/HE/SH har sine røtter fra skoleåret 1935/36 da Ålesund kommunale husmorskole begynte sin virksomhet. Skolen holdt til i den tidligere barneskolen på Aspøya i Kirkegata. Fagkretsen bestod bl.a. av matstell, klesvask, håndarbeid, kostlære og helselære i halvårige kurs med 30 elever i hvert kurs.
I forbindelse med skolereformene fra 60-tallet og utover blir opplæringstilbudet gradvis endret og tilpasset nye krav, bl.a. får skolen 1-årig grunnkurs i husstell, halvårige kurs i søm, tekstilforming og tegning form og farge.
Fra høsten 1979 flyttet skolen, som var en ren yrkesskole, inn i nytt bygg i Fagerlia, og skolen fikk nå navnet Fagerlia videregående skole, studieretning husholdningsfag, husflids- og estetiske fag. Elevtallet var 112. Fra 1986 tilbyr skolen undervisning også i helse- og sosialfag og fra skoleåret 1992/93 musikk, dans og drama.

I 1998 vedtok politikerne i fylket at de to videregående skolene i Fagerlia skulle slås sammen til én skole med navnet Fagerlia videregående skole. Sammenslåingen skjedde fra skoleåret 2001/2002. Den sammenslåtte skolen hadde undervisningstilbud innen allmenne fag, musikk, dans og drama, form og farge, helse- og sosialfag og medier og kommunikasjon. Ut fra elevtall ble skolen en av de største i fylket. Tilbudet innen medier og kommunikasjon ble fra skoleåret 2007/2008 flyttet til Ålesund videregående skole.

Skolen har skoleåret 2017/2018 ca. 850 elever og ca. 150 ansatte, hvorav 108 i pedagogiske stillinger.